„Zostaną wdrożone reformy strukturalne oraz podjęte zostaną w tym kierunku skuteczne i konkretne kroki”.

Po posiedzeniu Rady Koordynacji Gospodarczej (EKK) wdrożono reformy strukturalne w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności gospodarki dzięki podejściu zorientowanemu na inwestycje, zatrudnienie, produkcję i eksport w ramach Wizji Stulecia Turcji.

Po posiedzeniu Rady Koordynacji Gospodarczej (EKK) ogłoszono, że w ramach Wizji Stulecia Turcji zostaną wdrożone reformy strukturalne w celu zwiększenia konkurencyjności i wydajności gospodarki dzięki podejściu zorientowanemu na inwestycje, zatrudnienie, produkcję i eksport. Zostaną podjęte wspólne, skuteczne i konkretne kroki w tym kierunku.

EKK spotkała się w Kompleksie Prezydenckim pod przewodnictwem wiceprezydenta Cevdeta Yilmaza. W spotkaniu uczestniczyli zaniepokojeni ministrowie oraz przedstawiciele instytucji i organizacji. Po spotkaniu, które trwało około 3 godzin, sporządzono pisemny raport. W raporcie wskazano, że w 2023 r. podjęto kluczowe działania mające na celu walkę z inflacją, zapewnienie dyscypliny fiskalnej, zapewnienie wzrostu rezerw, zmniejszenie deficytu obrotów bieżących i wzmocnienie rezerw.

„Inflacja na koniec 2023 r. poniżej celu MTP”

W komunikacie stwierdzono, że zdecydowana walka z inflacją doprowadziła do tego, że inflacja na koniec 2023 r. znajdzie się poniżej celu planu średniookresowego (MTP) i dodał: „Dzięki działaniom podjętym w celu przywrócenia dyscypliny fiskalnej relacja deficytu budżetowego do dochodu narodowego kształtuje się na poziomie poziom korzystniejszy niż zakładano w planie.” Zrealizowano. W ubiegłym roku eksport przekroczył cel MTP i pobił rekord w historii Republiki. Utrzymywał się deficyt na rachunku obrotów bieżących, wzrósł popyt na aktywa TL, wzmocniono napływ kapitału i osiągnięto rezerwy banku centralnego najwyższy poziom w historii RP. W 2024 r. wzrost gospodarczy będzie bardziej stabilny i stabilny, zatrudnienie będzie kontynuowane. Wzrost, Inflacja „Proces, zwiększanie produktywności, ciągła poprawa deficytu obrotów bieżących oraz zabezpieczenie dobrobytu społecznego to nasze najważniejsze priorytety. „

„Celem jest zmniejszenie inflacji do wartości jednocyfrowych w średnim okresie”

W raporcie tym zawarto następujące oświadczenia skupiające się na zagadnieniach poruszanych na posiedzeniu.

READ  Agenda gospodarcza: zadłużenie, inflacja, mieszkalnictwo, stopa procentowa, turystyka, zaufanie konsumentów

„Oceniono etap badań legislacyjnych mających na celu uregulowanie ekosystemu aktywów kryptograficznych. Oceniono kwestie, które mają zostać uwzględnione w projekcie ustawy, i jeden z warunków, których potrzebujemy, z egzekwowaniem przepisów w nadchodzących dniach. Kraj, który ma to zrobić zostaną usunięte z szarej listy. W celu wspierania stabilności finansów publicznych „Publiczne instytucje gospodarcze ( ) przeprowadzają badania na temat reformy zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, aby pomóc przedsiębiorstwom państwowym w dalszym skutecznym kontynuowaniu działalności i zgodnie z zasadami makroekonomii. Omówiono polityki sektorowe i społeczne oraz działania, jakie należy podjąć w nadchodzącym okresie. Podjęto decyzję, że studia te zostaną sfinalizowane i zrealizowane w 2024 r. pod koordynacją Ministerstwa Skarbu Państwa i Finansów. W nadchodzącym okresie reformy strukturalne, które zwiększą konkurencyjność i efektywność naszej gospodarki, zostaną wdrożone w wizjonerskich ramach Stulecia Turcji, przy naszym podejściu zorientowanym na inwestycje, zatrudnienie, produkcję i eksport, a także zostaną podjęte skuteczne i konkretne środki. Integracja w tym kierunku. Reformy strukturalne, oprócz zapewnianej przez nie wydajności i skuteczności, będą uzupełniać politykę monetarną i fiskalną poprzez kanał oczekiwań i przyczynią się do osiągnięcia celu, jakim jest obniżenie inflacji do wartości jednocyfrowych w średnim okresie. Wzrost stabilności i trwałego dobrobytu społecznego. W tym kontekście na spotkaniach EKK w 2024 r. reformy strukturalne określone w MTP zostaną umieszczone w porządku obrad i będą uważnie monitorowane.”

JA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *