Magazyn ODINE — 3 kwietnia 2024 r. Magazyn technologii ODINE

BIST jest właścicielem praw autorskich do wszystkich danych wygenerowanych na BIST Markets i nie może reprodukować tych danych. Dane dotyczące rynku akcji, rynku dłużnych papierów wartościowych, kontraktów terminowych i opcji są odbierane z BIST z minimalnym opóźnieniem 15 minut.

Zawiadomienie wydane w związku z zawiadomieniem CMB opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 22 kwietnia 2002 r.:

„Informacje inwestycyjne, opinie i rekomendacje zawarte w niniejszym dokumencie nie wchodzą w zakres doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest w ramach umowy o doradztwo inwestycyjne zawieranej pomiędzy biurami maklerskimi, towarzystwami zarządzającymi portfelami, bankami niedepozytowymi a Klientem. opinie i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie nie są objęte opiniami i zaleceniami.” Opiera się na osobistych opiniach obecnych. Koncepcje te mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej oraz preferencji dotyczących ryzyka i zwrotu. Dlatego decyzja inwestycyjna oparta wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie może nie przynieść rezultatów zgodnych z Twoimi oczekiwaniami.”

Dane finansowe Forex A.Ş. Dostarczone przez

Mynet nie gwarantuje dokładności i kompletności publikowanych danych. Mynet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w publikacji danych lub szkody powstałe w wyniku publikacji danych niekompletnych lub niedokładnych.

READ  Arena gigantów technologii: dominacja cyfrowa Chin i Ameryki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *