Menu

 Bydgoska Rada Seniorów
Bydgoska Rada Seniorów

Bydgoska Rada Seniora została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Bydgoszcz nr XII/163/15 z dnia 27 maja 2015 roku jako organ doradczy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawach dotyczących osób starszych.

 

REGULAMIN BYDGOSKIEJ RADY SENIORÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Bydgoska Rada Seniorów, zwana dalej „Radą” działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Miasta Bydgoszczy. 
2. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych. 
3. Rada może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami administracji publicznej i niepublicznej świadczącej usługi na rzecz seniorów. 
4. Rada pełni swoje funkcje społecznie. 
5. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Miasto Bydgoszcz.

Rozdział 2.
Kompetencje i zadania Rady
§ 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów,
2) integracja i wspieranie środowisk osób starszych,
3) popularyzowanie aktywności seniorów,
4) działania w kierunku profilaktyki i promocji zdrowia,
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów, starości, budowanie autorytetów, wzmacnianie relacji międzypokoleniowej,
6) propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
7) zapobieganie sytuacjom zmierzającym do wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych z aktywności,
8) podejmowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa publicznego seniorów,
9) informowanie społeczności lokalnej o działaniach Rady w środkach masowego przekazu,
10) budowanie pozytywnego wizerunku seniora,
11) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

Rozdział 3.
Kadencja i skład Rady
§ 3. 1. Rada składa się z 16 osób, w tym przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
2. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Miasta Bydgoszczy.
3. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miasta Bydgoszczy.
4. Skład osobowy każdej kolejnej nowej Rady powołuje się w formie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, nie później niż do 60 dni od dnia zaprzysiężenia nowej Rady Miasta Bydgoszczy.

 


Rozdział 4.
Tryb wyboru i powołania członków Rady
§ 4. 1. Ogłoszenie Prezydenta o naborze kandydatów na członków Rady zawierające szczegółowe informacje zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
2. Członków Rady wybiera się spośród przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
3. Każde ze środowisk ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na członków do Rady .
4. Podmioty dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady poprzez dostarczenie Prezydentowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do tego ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Biura Rady Miasta ,Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1.
5. Karty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 4 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione.
6. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:
1) nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego kandydata,
2) numer telefonu i adres e- mail zgłaszającego podmiotu,
3) imię i nazwisko kandydata na członka Rady, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
4) krótki opis doświadczeń i kompetencji kandydata na członka Rady, które przydatne będą w pracy Rady,
5) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady,
6) podpis osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.
7. Do karty zgłoszeniowej podmiot zgłaszający kandydata do udziału w pracach Rady dołącza:
1) oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
2) podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady o niekaralności,
3) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny zgłaszającego podmiotu oraz umocowanie osób jego reprezentujących.
8. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-7, zweryfikowaną przez pracowników Biura Rady Miasta wraz z oznaczeniem zgłaszającego podmiotu i z krótkim opisem doświadczenia i umiejętności każdego kandydata na członka Rady, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, do czasu powołania Rady.
§ 5. 1. Rada Miasta na pierwszej sesji po upływie terminu zgłoszenia kandydatów wybiera członków Rady spośród kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w § 4 niniejszego statutu.
2. Listę kandydatów ustala się w kolejności alfabetycznej.
3. Radni głosują na kandydatów z listy zawierającej nieograniczoną ilość zgłoszonych kandydatów.
4. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów, przy czym ich liczba nie może przekroczyć liczby 16 członków Rady.
5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, gdy łączna liczba nie przekracza składu Rady, wszyscy wchodzą w skład Rady. W przypadku gdy przekracza skład Rady, Przewodniczący Rady Miasta zarządza dodatkowe głosowanie między kandydatami z równą liczbą głosów.
6. W przypadku gdy, wielu kandydatów uzyska równą liczbę głosów, co powoduje, że nie można ustalić liczby wybranych członków, Przewodniczący Rady Miasta zarządza dodatkowe głosowanie między tymi kandydatami.
7. W przypadku gdy liczba wybranych członków Rady nie przekracza 16 członków Rady, Przewodniczący Rady Miasta zarządza dodatkowe głosowanie na zgłoszonych kandydatów.
8. Kandydaci, którzy nie weszli do składu Rady, tworzą listę rezerwową, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów. W przypadku zmniejszenia składu Rady, osoby z listy rezerwowej wchodzą w skład Rady według liczby uzyskanej głosów. W przypadku tej samej liczby głosów Przewodniczący Rady Miasta zarządza dodatkowe głosowanie między tymi kandydatami.
§ 6. 1. Po ogłoszeniu wyborów Przewodniczący Rady Miasta przedstawia uchwałę o wyborze składu Rady z podaniem imion i nazwisk osób wybranych do Rady.
2. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. Za organizację i przeprowadzenie wyboru kandydatów do Rady odpowiada Prezydent.

 

 

Rozdział 5.
Zasady działania Rady
§ 7. 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Bydgoszczy, który przewodniczy temu posiedzeniu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji członkowie Rady wybierają Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i wniosków.
6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
§ 8. 1. Wniosek o zmianę porządku obrad Rady może zgłosić każdy członek.
2. Rada przyjmuje porządek obrad zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.
3. Członek Rady ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Rady.
4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Rady.
5. Uchwały i wnioski Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Uchwały i wnioski Rady są opatrzone kolejnymi numerami i oznakowane datą ich podjęcia.
7. Uchwały i wnioski Rady ewidencjonuje się oraz składa w Biurze Rady Miasta, Urzędu Miasta Bydgoszczy.
8. Uchwały i wnioski Rady otrzymuje Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy.
9. Zgłaszanie uwag przez Radę do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy lub aktu prawa miejscowego dotyczącego osób starszych bądź działań realizowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne powinno się odbywać na 20 dni przed planowaną sesją Rady Miasta Bydgoszczy.
10. Protokół z obrad Rady podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant.
§ 9. 1. Przewodniczący Rady Seniorów reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady - w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenie,
3) prowadzi obrady,
4) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 11. Rada przedkłada Prezydentowi Miasta sprawozdanie roczne ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
§ 12. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Bydgoskiej Rady Seniorów zapewnia Prezydent Miasta Bydgoszcz.